Canader MIX

Studená asfaltová směs CANADER-mix je směs kvalitního drceného kameniva předepsané křivky zrnitosti, pojiva složeného z normálně tuhnoucího asfaltu a ředidla s modifikovanou přísadou I. A. R. kanadského vlastníka technologie, společnosti Innovative Building Product Inc. Přísada dodává studené asfaltové směsi vlastnosti umožňující dlouhodobé skladování, její snadnou zpracovatelnost i za nepříznivých povětrnostních podmínek při teplotách až do - 10 °C. Studená asfaltová směs je vyráběna na obalovací soupravě dle průkazných zkoušek v předepsaných teplotách a po vychlazení je takto zpracovaný asfalt dodáván volně ložený, nebo v pytlích s potiskem o hmotnosti 25 kg jednotlivě, nebo v počtu 40 ks na EUR paletě o váze 1 tuna.

Studený asfalt CANADER-mix umožňuje úsporné provádění výsprav výtluků a drobných oprav asfaltových povrchů za nepříznivých povětrnostních podmínek, jako za deště, sněhu, náledí a mrazu v teplotách do -10 °C. Celoroční uplatnění nachází studená asfaltová směs při provádění prací malého rozsahu, zejména pak na větší vzdálenosti - opravy po překopech inženýrských sítí, výškové úpravy silničních armatur, nájezdy a další drobné úpravy.

Pro provádění oprav při teplotách + 5 °C až + 40 °C je vyráběna asfaltová směs CANADER-mix L (letní směs) z tvrdšího asfaltu, u které dochází k rychlejší stabilizaci směsi v opravovaném místě při vyšších teplotách.

Vždy je třeba počítat s tím, že asfaltová směs zůstává déle plastická, neb asfaltové pojivo obsahuje ředidlo, které musí odvětrat a vstřebat se do okolí opravovaného místa. Tím, že ředidlo naruší bezprostřední okolí výtluku, dojde k vodotěsnému spoji v opravovaném místě. Není tak třeba použití spojovacího nátěru, ani následnému zatření pracovní spáry.

Efektivnost

Zásady pro aplikaci studené asfaltové směsi

Studená asfaltová směs a doporučení výrobce

Životnost studené asfaltové směsi

Práce prováděné aplikací asfaltové směsi CANADER-mix, jsou-li provedeny dle pokynů výrobce, vykazují minimálně stejnou životnost jako při použití směsí obalených za tepla asfaltem 70-100 v optimálních podmínkách.

Ekologie

Studený asfalt CANADER-mix byl podroben předepsaným zkouškám v Akreditované laboratoři ČVUT, Fakulta stavební, katedra silničních staveb. Zkoušky prokázaly, že studená asfaltová směs nemá negativní vliv na kvalitu vody, ani na další složky životního prostředí. Rovněž hlavní hygienik vydal k používání studené asfaltové směsi souhlasné stanovisko.

Kvalita studené asfaltové směsi

Studená asfaltová směs CANADER-mix je vyráběna na základě Průkazných zkoušek a Technologických pokynů zpracovaných TPA CZ spol. s r. o. České Budějovice, pracoviště Plzeň. Kontrolní zkoušky z výroby provádí akreditovaná laboratoř EVROVIA Services, s.r.o. v místě.  Je kontrolováno množství asfaltu, křivka zrnitosti kameniva, zkouška přilnavosti a zkouška zpracovatelnosti směsi při teplotě -10 °C, a to u zimní verze směsi.

OBALOVNA LETKOV spol. s .r o. je držitelem certifikátů systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009, systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 a systému managementu BOZP dle OHSAZ 18001:2008. Na výrobek byl vystaven Bezpečnostní list, Prohlášení o shodě a Popis výrobku s návodem k jeho použití. Notifikovaná osoba SILMOS-Q vydala na výrobek Stavebně technické osvědčení a certifikát systému řízení výroby a v předepsaných intervalech provádí dohled. Využití odpadů z obalů je výrobcem zajišťováno prostřednictvím sítě EKO-KOM pod klientským číslem EK-F00030290. Všechny uvedené dokumenty jsou přístupné na webu v sekci Ke stažení.

Zpětné odkazy Elive.cz