Top

Canader MIX

Studená asfaltová směs CANADER-mix je směs kvalitního drceného kameniva předepsané křivky zrnitosti, pojiva složeného z normálně tuhnoucího asfaltu a ředidla s modifikovanou přísadou I. A. R. kanadského vlastníka technologie, společnosti Innovative Building Product Inc. Přísada dodává studené asfaltové směsi vlastnosti umožňující dlouhodobé skladování, její snadnou zpracovatelnost i za nepříznivých povětrnostních podmínek při teplotách až do – 10 °C. Studená asfaltová směs je vyráběna na obalovací soupravě dle průkazných zkoušek v předepsaných teplotách a po vychlazení je takto zpracovaný asfalt dodáván volně ložený, nebo v pytlích s potiskem o hmotnosti 25 kg jednotlivě, nebo v počtu 40 ks na EUR paletě o váze 1 tuna.

Studený asfalt CANADER-mix umožňuje úsporné provádění výsprav výtluků a drobných oprav asfaltových povrchů za nepříznivých povětrnostních podmínek, jako za deště, sněhu, náledí a mrazu v teplotách do -10 °C. Celoroční uplatnění nachází studená asfaltová směs při provádění prací malého rozsahu, zejména pak na větší vzdálenosti – opravy po překopech inženýrských sítí, výškové úpravy silničních armatur, nájezdy a další drobné úpravy.

Pro provádění oprav při teplotách + 5 °C až + 40 °C je vyráběna asfaltová směs CANADER-mix L (letní směs) z tvrdšího asfaltu, u které dochází k rychlejší stabilizaci směsi v opravovaném místě při vyšších teplotách.

Vždy je třeba počítat s tím, že asfaltová směs zůstává déle plastická, neb asfaltové pojivo obsahuje ředidlo, které musí odvětrat a vstřebat se do okolí opravovaného místa. Tím, že ředidlo naruší bezprostřední okolí výtluku, dojde k vodotěsnému spoji v opravovaném místě. Není tak třeba použití spojovacího nátěru, ani následnému zatření pracovní spáry.

 • Je třeba dodržovat zásadu, že asfaltová směs CANADER-mix (letní i zimní) je vhodná pouze pro opravy malého rozsahu (do 1m2) a na plochy většího rozsahu jako jsou např. vjezdy do garáží, je nutné použít horkou asfaltovou směs. Rovněž studená asfaltová směs není vhodná k aplikaci do míst extrémně namáhaných pomalou a brzdící dopravou, nebo provozem vysokozdvižných vozíků. Při opravách překopů je třeba dodržet tloušťku konstrukce asfaltového krytu.
 • Při nedodržení pokynů výrobce při aplikaci studené asfaltové směsi nelze uplatnit záruku.

Efektivnost

 • Skladování studené asfaltové směsi je nenáročné, volně loženou směs i pytlovanou směs lze skladovat do 6 měsíců.
 • Studená asfaltová směs CANADER-mix umožňuje úsporné provádění oprav výtluků a prací malého rozsahu s možností úplného využití nakoupené směsi. Nepotřebný materiál lze vrátit do skladu k dalšímu využití.
 • Pro lepší zpracovatelnost studené asfaltové směsi při nízkých teplotách doporučuje výrobce ponechat potřebné množství směsi cca 8 – 12 hodin před použitím v temperovaném prostředí (zatepleném skladu, na korbě vozu v garáži).
 • Po provedení opravy lze na aplikovaný asfalt ihned pustit provoz.
 • Při provádění oprav je třeba menšího počtu pracovníků. Lze využít pracovních sil a mechanizmů mimo hlavní stavební sezonu. Rovněž je výhodné provádění drobných oprav touto asfaltovou směsí na frekventovaných vozovkách v době, kdy není k disposici teplá balená (v noci nebo víkendu).
 • Před aplikací studené asfaltové směsi není nutné frézování, zařezáváni hran, není třeba spojovací nátěr, ani následné zatření spáry.
 • Opravy lze provádět i na velké vzdálenosti a na práce malého rozsahu, aniž by docházelo ke zhoršování kvality prováděných oprav. Na rozdíl od drobných oprav prováděných teplou obalovanou směsí, není zde určena žádným technologickým předpisem doba potřebná pro její aplikaci.
 • Odpadají náklady a prostoje spojené s každodenním zajížděním pro teplou obalovanou směs na obalovnu.
 • Možnost provádění drobných oprav vozovek v zimním období řeší problémy s včasným prováděním oprav. Působí preventivně, neboť dokáže zamezit dalšímu pokračování poruchy ve vozovce, a tím studená asfaltová směs snižuje škody na vozovkách a následně i na motorových vozidlech.

Zásady pro aplikaci studené asfaltové směsi

 • Opravované místo není třeba předem upravovat frézováním, zařezáváním, nevyžaduje spojovací, ani uzavírací nátěr.
 • Z opravovaného místa je třeba odstranit zbytky rozpadlých povrchů, provést řádné očištění od mechanických nečistot nejlépe stlačeným vzduchem, postačí důkladné vymetení místa koštětem.
 • Studenou asfaltovou směs je třeba rozprostírat v tloušťkách od 30 mm do 50 mm s navýšením nad okolní terén o 20 až 30 mm podle tloušťky vrstvy.
 • Po rozprostření směsi je třeba ji řádně zhutnit pěchem, vibrační deskou nebo ručním válečkem. Platí zásada, že čím vyšší teplota prostředí, tím je třeba více hutnit.
 • Při provádění oprav hlubších výtluků, zejména pak překopů, je nutné studenou asfaltovou směs pokládat po vrstvách max. tloušťky 50 mm s následným zhutněním každé vrstvy zvlášť. Pozor! Vždy je třeba dodržet původní tloušťku konstrukce v opravovaném místě a opravu provádět minimálně ve dvou vrstvách!
 • Po provedení opravy lze následně pustit provoz.

Studená asfaltová směs a doporučení výrobce

 • Pro docílení kvalitní opravy je nutné řádné očištění opravovaného místa a důkladné hutnění aplikované asfaltové směsi!
 • Při provádění oprav v teplotách vyšších než 10 °C je výhodné použít asfaltovou směs CANADER-mix L (letní) vyrobenou z tvrdšího asfaltu, u které při důkladném zhutnění rychleji dochází ke stabilizaci směsi.
 • Pro odstranění počáteční lepivosti je vhodné provedenou opravu pohodit prachovou frakcí kameniva.
 • Studená asfaltová směs není vhodná pro úpravy a opravy ploch pojížděných vysokozdvižnými vozíky, ani pro místa extrémně zatěžovaná pomalou a brzdící dopravou. Rovněž studená asfaltová směs není vhodná na opravy ploch v rozsahu několika m2, jako jsou vjezdy do garáží. Zde při počáteční plastičnosti provedené úpravy v prvních dnech dochází při vjíždění vozidel se současným točením k projíždění kolejí.
 • Za nepříznivých povětrnostních podmínek nedoporučuje výrobce nahřívání asfaltové směsi nebo opravovaného místa otevřeným plamenem! Pro snadnější zpracovatelnost postačí ponechat směs před aplikací v temperované garáži přes noc.

Životnost studené asfaltové směsi

Práce prováděné aplikací asfaltové směsi CANADER-mix, jsou-li provedeny dle pokynů výrobce, vykazují minimálně stejnou životnost jako při použití směsí obalených za tepla asfaltem 70-100 v optimálních podmínkách.

Ekologie

Studený asfalt CANADER-mix byl podroben předepsaným zkouškám v Akreditované laboratoři ČVUT, Fakulta stavební, katedra silničních staveb. Zkoušky prokázaly, že studená asfaltová směs nemá negativní vliv na kvalitu vody, ani na další složky životního prostředí. Rovněž hlavní hygienik vydal k používání studené asfaltové směsi souhlasné stanovisko.

Kvalita studené asfaltové směsi

Studená asfaltová směs CANADER-mix je vyráběna na základě Průkazných zkoušek a Technologických pokynů zpracovaných TPA CZ spol. s r. o. České Budějovice, pracoviště Plzeň. Kontrolní zkoušky z výroby provádí akreditovaná laboratoř EVROVIA Services, s.r.o. v místě.  Je kontrolováno množství asfaltu, křivka zrnitosti kameniva, zkouška přilnavosti a zkouška zpracovatelnosti směsi při teplotě -10 °C, a to u zimní verze směsi.

OBALOVNA LETKOV spol. s .r o. je držitelem certifikátů systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009, systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 a systému managementu BOZP dle OHSAZ 18001:2008. Na výrobek byl vystaven Bezpečnostní list, Prohlášení o shodě a Popis výrobku s návodem k jeho použití. Notifikovaná osoba SILMOS-Q vydala na výrobek Stavebně technické osvědčení a certifikát systému řízení výroby a v předepsaných intervalech provádí dohled. Využití odpadů z obalů je výrobcem zajišťováno prostřednictvím sítě EKO-KOM pod klientským číslem EK-F00030290. Všechny uvedené dokumenty jsou přístupné na webu v sekci Ke stažení.