Top

Technologie

Vlastní výroba obalovaných směsí probíhá na vysokokapacitní věžové obalovací soupravě italského výrobce BERNARDI IMPIANTI S. p. A. o výkonu 160 tun/hod. V průběhu předchozích let došlo k obměně a modernizaci jednotlivých celků zařízení. Byla provedena výměna odprašovacího zařízení včetně komína za nové, výměna horkého třídění, prachového korečku, hořáku sušáku. Byl zakoupen nový nakladač a počátkem roku 2017 byl vyměněn sušák za nový.

Obalovací soupravu dodala firma ASKOM Brno s. r. o., která provádí servisní práce zajišťující správný chod výrobny.

Asfaltové hospodářství v roce 2019 bylo postaveno nových šest cisteren na 80 tun, umožňuje výrobu až z šesti druhů asfaltu.

Kamenivo pro asfaltové směsi

Kamenivo po ohřátí a vysušení je dodáváno korečkem do horkého třídiče, kde je tříděno do násypek horkého třídění o celkové kapacitě 60 tun na frakce 0-2, 2-4-, 4-8, 8-11, 11-16, 16-22. Odtud dle jednotlivých výrobních předpisů je kamenivo spolu s filerovými složkami, asfaltem, případně s dalšími přísadami dávkováno do míchačky se záměsí 3 tuny. Všechny komponenty jsou dávkovány váhově a celý provoz řízený mikroprocesorem zaručuje systémem blokace navážení každé složky dle výrobního předpisu.

Vozíkem je hotová směs dopravována do čtyř expedičních sil o celkové kapacitě 320 tun hotové asfaltové směsi.

Z jednotlivých expedičních sil je asfaltová směs nakládána na korby nákladních vozů za pomoci expediční váhy, umožňující přesně nakládat objednaná množství směsí. Velká kapacita expedičních sil umožňuje včasnějším zahájením výroby předzásobit výrobnu na dodávky do několika finišerů i v několika druzích směsí.

Řízení výrobního procesu

Výrobní proces je řízen mikroprocesorem a ovládán z velína. Od října 2012 je používán řídicí systém firmy ASKOM Brno s. r. o. pod obchodním názvem Junior. Řídící program se osvědčil a oproti předchozímu MIPRO 2000 má řadu výhod.

Výrobní linka je doplněna recyklační linkou umožňující zpracovávat recyklovaný materiál ze starých vozovek.

V předepsaných intervalech jsou prováděny kalibrace vah a všech měřidel v technologickém procesu, revize elektro, plynu, jeřábu, je prováděno měření emisí a další předepsané úkony. Je pravidelně vedena provozní dokumentace a organizací jsou v předepsaných termínech předávány hlášení orgánům města a kraje. Všichni zaměstnanci mají potřebnou kvalifikaci a pravidelně se zúčastňují školení.

Certifikované asfaltové směsi Plzeň

Výrobce má certifikovaný systém jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009, systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 a systém managementu BOZP dle OHSAZ 18001:2008.

Výrobce má, v souladu s NV č. 190/2002 Sb. v platném znění, certifikovaný systém řízení výroby, který odpovídá harmonizované ČSN EN 13108-21. Certifikát vydala notifikovaná osoba č. 1951 SILMOS-Q s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno.

Stavební výrobek – asfaltové směsi pro hutněné asfaltové vrstvy pozemních komunikací (včetně nemotoristických komunikací a jiných dopravních ploch), ochranných vrstev na mostech, letištních drah a ploch, skladovacích ploch a obecně všech asfaltových hutněných ploch zatěžovaných dopravou, pokládaných mechanizovaným způsobem, zejména finišery – je v souladu s přílohou ZA harmonizovaných českých technických norem ČSN EN 13108-1, ČSN EN 13108-2, ČSN EN 13108-5 a ČSN EN 13108-7.

Zkoušky typu vypracovaly laboratoře EUROVIA Services, s.r.o. (Centrální laboratoř – akreditovaná zkušební laboratoř č. 1112 a Laboratoř Čechy střed – laboratoř s odbornou způsobilostí č. 105) a to v souladu s požadavky harmonizované ČSN EN 13108-20.

Výrobky jsou, stejně jako vstupní materiály, pravidelně podrobovány kontrolním zkouškám a to nejméně v četnostech předepsaných ČSN EN 13108-21, resp. ČSN 736121:2008, Příloha D. Tyto zkoušky provádí Laboratoř Čechy západ, EUROVIA Services, s.r.o. – laboratoř s odbornou způsobilostí č. 387/7.